Cách dùng danh từ "imbalance" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng danh từ "imbalance" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • imbalance vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

Mang nghĩa "bất cân xứng"

=a situation in which the balance between two things is not equal or fair

IELTS TUTOR lưu ý:

  • imbalance of
  • imbalance in
  • imbalance between

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a trade imbalance
  • a slight imbalance of power
  • an increasing social imbalance in recruitment to higher education
  • the imbalance between the sexes

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK