Cách dùng danh từ "ground" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh học kĩ các từ vựng về online shopping là một topic thường được ra thi trong IELTS WRITING và IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "ground" tiếng anh

I."ground" vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Ground mang nghĩa "đất, mặt đất"

=soil

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a volleyball ground (IELTS TUTOR giải thích: bãi bóng chuyền)
 • to sit on the ground (IELTS TUTOR giải thích: ngồi trên (mặt) đất)
 • to cut a tree to the ground (IELTS TUTOR giải thích: đốn cây sát góc)
 • above ground bên (IELTS TUTOR giải thích: trên mặt đất)
 • below ground (IELTS TUTOR giải thích: trong lòng đất)
 • to break fresh ground (IELTS TUTOR giải thích: khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang;)

2. [Thường số nhiều] Mang nghĩa "lý lẽ, lý do"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • grounds khi dùng mang nghĩa lý do thì thường đi với số nhiều 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to have good ground (s) for believing something (IELTS TUTOR giải thích: có đủ lý do để tin một điều gì)
  • on what grounds do you suspect him ? (IELTS TUTOR giải thích: vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?)
  • She is suing the company on grounds of unfair dismissal. 
  • Do you have any ground for suspecting them? 
  • We have grounds to believe that you have been lying to us. 
  • He refused to answer on the grounds that the question violated his rights to privacy.

  Cụm thường dùng là:

  • on the grounds that
  • on grounds of

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK