Cách dùng danh từ "evil" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng danh từ "evil" tiếng anh

I. Nghĩa

1. Mang nghĩa "điều sai trái, việc xấu hoặc điều ác" (something that is very bad and harmful)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Drug addiction is one of today's great social evils. 
  • For the sake of long-term peace, the military option is the lesser evil/the lesser of two evils 

2. Mang nghĩa "tai ương, tai hoạ"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • war , famine and flood are terrible evils (IELTS TUTOR giải thích: chiến tranh, nạn đói và nạn lụt là những thảm hoạ khủng khiếp)
  • the evils of drink (IELTS TUTOR giải thích: những tai hoạ của nạn nghiện rượu)

II. Evil vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được

  • the battle between good and evil
    • IELTS TUTOR lưu ý: ở đây mang nghĩa là trận chiến giữa việc thiện và ác 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK