Cách dùng danh từ "establishment" tiếng anh

· Vocabulary

I. "establishment" vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tổ chức, cơ sở (kinh doanh)"

=an institution, organization, or business

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, establishment là danh từ đếm được 
  • a research/training establishment

IELTS TUTOR lưu ý:

  • There are many eating establishments nearby.
  • It is our sincere wish to become connected with your establishment. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là mong ước chân thành muốn được liên lạc làm ăn với công ty của các ông)

2. Mang nghĩa "sự thành lập, sự thiết lập, sự kiến lập"

=the process of starting or creating something such as an organization

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, establishment là danh từ không đếm được 
  • establishment of

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Davis proposed the establishment of a committee with investigative powers.
  • It was the establishment of his reputation. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được thành lập dựa trên danh tiếng của ông ấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking