Cách dùng cụm "take control of"

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "take control of"

I. Cách dùng danh từ "control"

II. Cách dùng cụm "take control of"

Mang nghĩa "làm chủ, khống chế, kiểm soát"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She can take control of adverse situations. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta có thể làm chủ được mọi nghịch cảnh)
  • People must take control of their own lives. (IELTS TUTOR giải thích: Con người phải kiểm soát cuộc sống của chính họ)
  • To take control of your destiny, you must take control of your thoughts. (IELTS TUTOR giải thích: Để kiểm soát định mệnh của bạn, bạn phải kiểm soát được suy nghĩ của mình)
  • take control of your own desting.
  • He used brute force to take control.
  • Youngsters need to take control of their own lives.
  • She was thwarted in her attempt to take control of the party.
  • Students are encouraged to take control of their own learning, rather than just depending on the teacher.
  • Airtours conceded defeat in its attempt to take control of holiday industry rival Owners Abroad.
  • Adam, I'd like you to take control of the aircraft now.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK