Cách dùng cụm "in every way" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi cùng đính kèm bài sửa bài viết của học sinh IELTS TUTOR đi thi hôm đấy và mới nhận kết quả thi 5.5 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "in every way" tiếng anh

Mang nghĩa "mọi mặt, về mọi phương diện, toàn diện"

=in all parts=completely

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The new computer is superior to the other one in every way.
 • Tamara was his equal in every way.
 • She helped us in every possible way. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta đã giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt có thể được)
 • Shanti and Chris were very helpful in every way, and Shanti's ready laughter and general cheerfulness was a great comfort.
 • These two dresses are identical in every way , except for the price tag.
 • If you make a copy of a file, the copy is identical in every way, except in name. 
 • He would spit on people and resist in every way he could. 
 • You pulled out all the stops to help me in every way.  (IELTS TUTOR giải thích: Cậu đã cố gắng hết sức để giúp tớ)
 • She was the one who was standing still, frozen in every way into herself. 
 • I hope that my hon. Friend will consider its application sympathetically and support the hospital in every way that she can. 
 • During these past weeks he had tried in every way to get her out of his mind. 
 • Terry, for her part, tried in every way to keep her parents from finding out how desperately ill she was. 
 • We should all support it in every way we can.
 • We use hands to make the tools and instruments for looking for food and shape the world in every way that suits us. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sử dụng đôi tay để làm những công cụ và khí cụ để tìm kiếm thức ăn và định hình thế giới theo mọi cách phù hợp với chúng ta) 
 • She's a wonderful girl in every way. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là một cô gái tuyệt vời về mọi phương diện. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK