Cách dùng cụm "for example" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng cụm "for example" tiếng anh

I. "For example" là "cụm trạng từ" trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng "for example"

1. Về nghĩa

Mang nghĩa "ví dụ"

=used when mentioning something that shows the type of thing that you are talking about and helps to explain what you mean

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are plenty of good deals available – people under 25, for example, can get fare discounts of up to 50%.
 • For example, pesticides can cause cancer. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng hạn thuốc trừ sâu có thể gây ung thư)

2. Về vị trí trong câu (chú ý dấu câu)

2.1. Đứng đầu câu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My father loves going to restaurants which serve exotic foods.  For example, last week he went to a restaurant which serves deep-fried rattlesnake.
 • For example, in Vietnam, a number of children in mountainous areas have no access to schooling and have insufficient clothing to wear in winter
  • IELTS TUTOR giải thích: Ví dụ như, ở Việt Nam, một số trẻ em miền núi không có điều kiện đến trường và không có đủ quần áo để mặc trong mùa đông.
 • For example, many people are not satisfied with the salary packages offered.
  • IELTS TUTOR giải thích:  Chẳng hạn, nhiều người không hài lòng với các gói tiên lương được chi trả.
 • Car prices can vary a lot. For example, in Belgium the VW Golf costs $1,000 less than in Britain. 
 • For example, rainforests produce oxygen, absorb carbon dioxide and stabilise the Earth’s climate.
  • IELTS TUTOR giải thích:  Chẳng hạn như, rừng mưa nhiệt đới tạo ra ôxi, hấp thụ khí cacbonic và điều hòa khí hậu toàn cầu.
 •  For example, receiving a small prize from teachers as an encouragement can make students happy with the improvements that they make
  • IELTS TUTOR giải thích:  Chẳng hạn như, việc nhận được một phần thưởng nho nhỏ từ các giáo viên như là sự khích lệ có thể khiến các học sinh hài lòng với những sự tiến bộ mà họ đã làm được

2.1. Đứng giữa câu

2.1.1. Dùng để liệt kê các danh từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When I go camping, I bring lots of things, for example, a fishing rod, matches, and a sleeping bag.
 • There have been many leaders in history who have tried to rule the entire world, for instance / for example, Julius Caesar and Alexander the Great.
 • I can play quite a few musical instruments, for example, the flute, the guitar, and the piano.
 • Joyce has studied many Asian languages, for instance / for example, Korean, Chinese, and Thai.
 • Many countries, for example Mexico and Japan, have a lot of earthquakes.

2.1.2. Dùng mang ý cho ví dụ (theo mạch của câu)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Offices can easily become more environmentally-friendly by, for example, using recycled paper.
 • ...toys designed to promote the development of, for example, children's spatial ability. 
 • Take, for example, the simple sentence: 'The man climbed up the hill'. 
 • A few simple precautions can be taken, for example ensuring that desks are the right height.
 • Receiving a small prize from teachers as an encouragement, for example, can make students happy with the improvements that they make even though they are not the best students in class.
  • IELTS TUTOR giải thích:  Việc nhận được một phần thưởng nho nhỏ từ các giáo viên sẽ là sự khích lệ, chẳng hặn như, có thể khiến các học sinh hài lòng với những sự tiến bộ mà họ đã làm được, mặc dù họ không phải là những học sinh giỏi nhất lớp.

III. Cách cho ví dụ IELTS WRITING TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking