Cách dùng"charisma(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"charisma(n)" tiếng anh

I. "charisma"là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"uy tín; đức tính gây được lòng tin"

=You say that someone has charisma when they can attract, influence, and inspire people by their personal qualities.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has neither the policies nor the personal charisma to inspire people.
  • ur company has succeeded in building charisma and been accepted by customers after 2 years. (IELTS TUTOR giải thích:  Công ty chúng tôi đã tạo được uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận sau 2 năm)
  • A politician with tremendous popular charisma like that can be the winner in the election. (IELTS TUTOR giải thích:  Một chính khách có sức lôi cuốn quần chúng như vậy có thể sẽ thắng cử)
  • I heard the new president speak and she really does have a lot of charisma. People couldn't take their eyes off her. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi nghe vị chủ tịch mới nói và bà ta thật sự có sức thu hút của một vị lãnh tụ. Mọi người không thể rời mắt khỏi bà ta)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE