Cách dùng"at the core of"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"at the core of"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng từ"core"tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"core"tiếng anh

II. Cách dùng"at the core of"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • "At the core of the problem is a lack of communication."
  • "The principles of teamwork are at the core of our company's values."
  • "At the core of any successful business is a strong and reliable workforce."
  • Financial instability lies at the core of the problems. (IELTS TUTOR giải thích: Tính bất ổn về tài chính nằm ở trọng tâm của các vấn đề)
  • Philosophy was at the core of the eighteenth century movement. (IELTS TUTOR giải thích: Triết học là cốt lõi của phong trào thế kỷ mười tám)
  • At the core of her frustration was the desire to be recognised for her talents. (IELTS TUTOR giải thích: Nguyên nhân chính của sự bực tức là khát vọng được công nhận về tài năng của cô ta)
  • "The issue at the core of this debate is whether or not climate change is caused by human activity."
  • "At the core of the matter is the question of who will take responsibility for the project's failure."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE