Cách dùng "as" tiếng anh

· Grammar

1. As có nghĩa "because" (bởi vì)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As vietnam is next door to china, it has to be cautious with its foreign policies. (IELTS TUTOR giải thích: Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

2. AS có nghĩa là VỚI TƯ CÁCH LÀ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He works in that hospital as a chief nurse (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy làm ở bệnh viện đó với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng). 
  • I am telling you this as a friend (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)

3. AS có nghĩa là NHƯ

IELTS TUTOR lưu ý:

4. As trong các thành ngữ (idiom)

5. As trong câu so sánh bằng

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách dùng as trong câu so sánh

6. AS chỉ thời gian

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0