Cách dùng "as" tiếng anh

· Grammar

1. As có nghĩa "because" (bởi vì)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As you failed the test, you will have to take the whole course again. (Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học).
  • As vietnam is next door to china, it has to be cautious with its foreign policies. (Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

2. AS có nghĩa là VỚI TƯ CÁCH LÀ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy làm ở bệnh viện đó với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng). 
  • I am telling you this as a friend (Tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)

3. AS có nghĩa là NHƯ

IELTS TUTOR lưu ý:

4. As trong các thành ngữ (idiom)

5. As trong câu so sánh bằng

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách dùng as trong câu so sánh

6. AS chỉ thời gian

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK